Algemene voorwaarden
SPECIFIEKE VOORWAARDEN BELGIE – 12 JUNI 2015
Deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de
"Algemene en Specifieke Voorwaarden"), alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid , zijn van
toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij",
"ons" of "onze") en u als Afnemer van de Diensten die wij leveren. Onder “Diensten” wordt verstaan
het leveren van Mobiele Content, dat wil zeggen content die bestemd is voor gebruik op de mobiele
telefoon (zoals games en tips & tricks e-book) via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het
(mobiele) internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van
mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

De Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITES EN/OF DOOR U AAN TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE)
DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE MOBIELE CONTENT EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN,
GAAT U AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN,
ALSMEDE MET HET COPYRIGHTBELEID EN HET PRIVACYBELEID, EN ONDERKENT EN BEVESTIGT U
DEZE TE HEBBEN GELEZEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden,
additionele voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden,
geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Additionele Voorwaarden" genoemd). DOOR U AAN
TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE) DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE MOBIELE CONTENT
EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN, GAAT U EVENEENS AKKOORD MET DE EVENTUELE VAN TOEPASSING
ZIJNDE ADDITIONELE VOORWAARDEN, EN ONDERKENT EN BEVESTIGT U DEZE TE HEBBEN GELEZEN
EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Algemene en Specifieke Voorwaarden enerzijds
en de Additionele Voorwaarden anderzijds, zullen de als laatste genoemde voorwaarden prevaleren.

De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene en Specifieke Voorwaarden te wijzigen. U
dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

1. LAND
De Diensten worden aangeboden in België.

2. AANBIEDER
De Diensten worden aangeboden door:
GamesUnlimited is een handelsnaam van Universal Mobile Enterprises Limited.
Adres : Eden House, Two Rivers Business Park, Station Lane, Witney, Oxon, OX28 4BL, United Kingdom
Handelsregistratie nummer: 06884062
Btw nummer: GB985329083

Email: belgie@mob.support
Tel: 02039121216

ALGEMENE VOORWAARDEN België 26 juli 2016
1. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN
Deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de
"Algemene en Specifieke Voorwaarden"), alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid , zijn van
toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij",
"ons" of "onze" – zie de Specifieke Voorwaarden voor onze gegevens) en u als Afnemer van de
Diensten die wij leveren. Onder “Diensten” wordt verstaan het leveren van Mobiele Content, dat wil
zeggen content die bestemd is voor gebruik op de mobiele telefoon (zoals bijvoorbeeld applications,
wallpapers, games, fun sounds en real tones) via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het
(mobiele) internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van
mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

De Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn
eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITES EN/OF DOOR U AAN TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE)
DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE MOBIELE CONTENT EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN,
GAAT U AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN,
ALSMEDE MET HET COPYRIGHTBELEID EN HET PRIVACYBELEID, EN ONDERKENT EN BEVESTIGT U
DEZE TE HEBBEN GELEZEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden,
additionele voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden,
geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Additionele Voorwaarden" genoemd). DOOR U AAN
TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE) DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE MOBIELE CONTENT
EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN, GAAT U EVENEENS AKKOORD MET DE EVENTUELE VAN TOEPASSING
ZIJNDE ADDITIONELE VOORWAARDEN, EN ONDERKENT EN BEVESTIGT U DEZE TE HEBBEN GELEZEN
EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Algemene en Specifieke Voorwaarden enerzijds
en de Additionele Voorwaarden anderzijds, zullen de als laatste genoemde voorwaarden prevaleren.

De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene en Specifieke Voorwaarden te wijzigen. U
dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

2. OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN
Door middel van de Diensten verleent de Aanbieder aan de Afnemers toegang tot een netwerk van
Mobiele Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot nieuws of informatie, applications, games,
e-mail, chat services, amusement, horoscopen, ringtones, wallpapers, fun sounds, real tones en
video's. Toegang tot de Mobiele Content en Diensten van onafhankelijke derde partijen kan ook tot
de Diensten behoren.

De toegang tot de Diensten kan worden verstrekt door het aan u leveren van te downloaden
Mobiele Content van de categorie waarvoor u zich heeft aangemeld (bijvoorbeeld door het leveren
van een application) of door u in staat te stellen om de Mobiele Content te downloaden
(bijvoorbeeld door het leveren van een WAP-push link of een PIN voor het downloaden van de
content op daartoe aangewezen Sites, of door het bieden van toegang tot de Mobiele Content. De
vergoeding is verschuldigd ongeacht of u wel of niet daadwerkelijk Mobiele Content downloadt; de
tegenprestatie voor de vergoeding is uitsluitend de levering van de mogelijkheid om Mobiele
Content te downloaden, te ontvangen en/of daartoe toegang te hebben.

De Algemene en Specifieke Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid en de eventuele
Additionele Voorwaarden zijn ook van toepassing op een eventuele uitbreiding of verbetering van de
huidige Dienst(en). De Aanbieder kan de Dienst(en) (of een deel daarvan) op elk moment tijdelijk of
permanent wijzigen of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat de Aanbieder niet aansprakelijk is
jegens een derde partij of jegens u als gebruiker, indien de Dienst(en) word(t)(en) gewijzigd,
beëindigd of onderbroken.

3. TOEGANG TOT DE DIENSTEN, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJDSBEPERKING; UW
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst(en) dient u:
(1) ten minste de leeftijd te hebben bereikt die is genoemd in de Specifieke Voorwaarden en/of
toestemming te hebben van (één van uw) ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s).
(2) indien iemand anders de betalingen verricht voor de aan u geleverde Diensten (de
"betalingsgemachtigde"), van hem/haar toestemming te hebben voor het afnemen en gebruiken van
de Diensten en voor het verrichten van de betalingen voor de Diensten.
(3) indien van toepassing, mede namens (één van uw) ouders, wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of
de betalingsgemachtigde in te stemmen met de gebondenheid aan deze Algemene en Specifieke
Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid en de eventuele Additionele Voorwaarden.
De Dienst(en) word(t)(en) verleend "zoals deze is/zijn" en "zoals deze beschikbaar is/zijn" op het
moment van het ge- of verbruik.
Om van de Diensten gebruik te kunnen maken:
(1) moet u beschikken over de benodigde mobiele communicatiemiddelen. Bepaalde Mobiele
Content is alleen beschikbaar voor een select aantal mobiele telefoons. Dit is een aangelegenheid
van de fabrikanten van mobiele telefoons en ligt dus buiten de risicosfeer van de Aanbieder. Om
teleurstellingen te voorkomen, verzoeken wij u om - alvorens u zich aanmeldt voor (een van) de
Diensten - de geschiktheid van uw mobiele telefoon voor deze Diensten te controleren, zoals
vermeld in het Overzicht van geschikte telefoons , te vinden op de Sites.
(2) moet u ervoor zorgen dat de instellingen, bijvoorbeeld WAP instellingen, van uw mobiele
telefoon op de juiste manier zijn ingesteld. Om teleurstellingen te voorkomen, verzoeken wij u om -
alvorens u zich aanmeldt voor (een van) de Diensten - de instellingen van uw mobiele telefoon voor
deze Diensten te controleren bij uw mobiele netwerk aanbieder.
(3) moet u beschikken over een abonnement voor mobiele communicatie bij een deelnemende
mobiele netwerk aanbieder, of op een andere wijze toegang te hebben tot een netwerk voor
mobiele communicatie, via welke de Aanbieder de Dienst(en) beschikbaar stelt.
(4) moet u beschikken over een werkende internetverbinding die geinstalleerd is op uw mobiele
telefoon (WAP, GPRS of Wi-Fi). Op de website van uw mobiele netwerk aanbieder kun u daarover
instructies vinden.
(5) moet u beschikken over de apparatuur die nodig is om de verbinding tot stand te brengen,
inclusief een mobiele telefoon of pc of andere middelen die eventueel nodig zijn.
HET IS MOGELIJK DAT U VOOR DE TOEGANG TOT EEN NETWERK VOOR MOBIELE COMMUNICATIE,
EEN WERKENDE INTERNETVERBINDING OF VOOR HET INSTELLEN VAN DE JUISTE INSTELLINGEN OM
VAN DE DIENSTEN GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN, EEN AANVULLENDE VERGOEDING DIENT TE
BETALEN.

De Aanbieder accepteert geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie indien u niet
(volledig) van de Diensten gebruik kan maken en/of Mobiele Content of (sms) berichten van ons niet
of niet tijdig ontvangt, indien dit een gevolg is van feit dat u niet voldoet aan het in dit artikel 3
bepaalde of als gevolg van het verwijderen of niet (tijdig) bewaren door u van de Mobiele Content of
(sms)berichten die u van ons ontvangt of als gevolg van het feit dat uw (sms) inbox of geheugen vol
is.

U bent ervoor verantwoordelijk, dat u zich ervan vergewist dat uw apparatuur en/of software de
Diensten van de Aanbieder niet stoort of hindert. Apparatuur of software die hinder veroorzaakt,
wordt onmiddellijk afgesloten van de Diensten en de Aanbieder heeft in een dergelijk geval het recht
om de Diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten. Indien voor een upgrade
of voor de Diensten een wijziging van uw apparatuur of software is vereist, dan moet u die wijziging
op eigen kosten uitvoeren.

4. VERGOEDINGEN VOOR DE DIENSTEN
Voor het afnemen van Diensten dient u te zijn geregistreerd als rekeninghouder en voor het gebruik
van de Diensten betaalt u een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van de Aanbieder
via de telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieder indien u een abonnement heeft, of door
afboeking van uw beltegoed indien u geen abonnement heeft.
Het is mogelijk dat uw mobiele netwerk aanbieder, in aanvulling op de vergoeding die wij in rekening
brengen, kosten in rekening brengt voor het verzenden aan ons of ontvangen van ons van (sms)
berichten of Mobiele Content. Raadpleeg hierover uw mobiele netwerk aanbieder.

Bij het aanmelden voor onze Diensten treft u informatie aan over de vergoedingen, te betalen aan
de Aanbieder, en de frequentie van de verzending van Mobiele Content.
Alle vergoedingen, met inbegrip van vergoedingen voor bestaande abonnementen, kunnen worden
gewijzigd na een kennisgeving aan u van de Aanbieder. De Aanbieder zal u tijdig in kennis stellen van
een dergelijke wijziging. Indien u de nieuwe vergoedingen niet accepteert (die nimmer met
terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn), kunt u uw overeenkomst met ons met
onmiddellijke ingang opzeggen.
Op de facturering door een derde partij zijn de betalingsvoorwaarden van deze derde partij van
toepassing.

U betaalt of vergoedt aan de Aanbieder alle nationale en lokale of overige belastingen (met
uitzondering van de belasting gebaseerd op de nettowinst van de Aanbieder) met inbegrip van, maar
niet beperkt tot omzetbelasting, gebruiksgerelateerde eigendomsbelasting en kansspelbelasting of
eventuele andere heffingen in plaats daarvan, welke belastingen zijn gebaseerd op de kosten
verschuldigd voor het gebruik van de Diensten, ongeacht of die belasting nu of in de toekomst wordt
opgelegd door internationale, Europese, nationale of lokale autoriteiten of door een andere
instantie of instanties met de bevoegdheid om belasting te heffen.

5. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
Wij werken volgens de GSM Operator’s Forum en Telenet (GOF)-Richtlijnen voor ‘Direct Operator
Billing’-diensten en/of de Nederlandse Gedragscode voor Betaalde Mobiele Internet Diensten. Voor
meer informatie kunt u gaan naar: http://www.payinfo.nl. U gaat ermee akkoord om de Diensten te
gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode:

u zult geheimhouding betrachten met betrekking tot de via de Diensten aan u verstrekte informatie
en u zult die informatie niet aan anderen doorgeven, zonder de toestemming van de Aanbieder of
de persoon die de informatie aan u heeft verstrekt;

u zult de Diensten niet gebruiken om u in te laten met pesterijen of aanstootgevend gedrag, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van mededelingen, foto's of opnames met
smadelijke, lasterlijke, grove of schandaliserende verklaringen, of racistische, pornografische,
obscene of beledigende taal of beelden;
u zult de Diensten niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of de andere rechten
van de Aanbieder of van een persoon te schenden;
u zult geen berichten, foto's of opnames plaatsen, of de Diensten gebruiken op een manier, die de
rechten van de Aanbieder of van een derde partij schendt, plagieert of overtreedt, met inbegrip van
maar niet beperkt tot een copyright, een privacy- of ander persoonlijk recht, of een eigendomsrecht,
of die frauduleus of op een andere wijze onrechtmatig is of in strijd is met de wet of goede zeden;
u zult de Diensten niet gebruiken voor de promotie van goede doelen, reclame of werving van
artikelen of diensten;
u zult op geen enkele wijze via uw publiekelijk geplaatste informatie contactinformatie plaatsen of
doorgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, postadressen, e-mail
adressen, websites of volledige namen;
u zult de Diensten niet - geheel of gedeeltelijk - reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen
of gebruiken;
u zult de Diensten niet gebruiken voor commerciële doeleinden;
u zult de Diensten niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde e-mail berichten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot massale commerciële reclame of informatieve mededelingen ("Spam").
Bovendien zult u de Diensten niet gebruiken om (a) e-mail berichten te versturen die buitensporig
zijn en/of bedoeld zijn om anderen te treiteren of lastig te vallen, (b) door te gaan met het versturen
van e-mail berichten naar de Aanbieder of een ontvanger die heeft aangegeven dat hij/zij die niet
wenst te ontvangen, (c) e-mail te versturen met een bedrieglijke of misleidende headerinformatie,
(d) kwaadwillige e-mail te versturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot "mailbombing", of (e) email berichten te versturen of te ontvangen op een wijze die het gebruiksbeleid van een internet
service provider overtreedt;

De Aanbieder behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om uw abonnement op te
schorten of te beëindigen en/of de relatie met u te beëindigen en/of om u het gebruik van de
Diensten of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen zonder in verband daarmee
enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn.

6. VERPLICHTING TOT REGISTRATIE VOOR DE DIENSTEN
Om een veilig gebruik van de Diensten en betaling van de toepasselijke vergoedingen te
waarborgen, garandeert u dat de op het registratieformulier verstrekte persoonlijke informatie
(hierna de "Geregistreerde Informatie" genoemd) correct en volledig is. Indien de Aanbieder, naar
eigen goeddunken, van mening is dat de Geregistreerde Informatie niet correct is of onvolledig is, is
de Aanbieder gerechtigd om uw abonnement op te schorten of te beëindigen en/of de relatie met u
te beëindigen en/of om u het gebruik van de Diensten of een onderdeel daarvan nu of in de
toekomst te ontzeggen zonder in verband daarmee enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn.

U bent verantwoordelijk om de geheimhouding te bewaren van passwords en/of andere informatie
die aan u is verstrekt door de Aanbieder en u bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen
die zijn uitgevoerd met behulp van het gebruik van uw password of deze andere informatie. U zegt
toe dat u aan het einde van elke sessie uw bezoek aan de Sites zult afsluiten (door uw browser af te
sluiten) en dat u contact zult opnemen met de Aanbieder als u merkt of vermoedt dat er
ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van uw password of account bij de Provider, of dat de veiligheid
of bescherming van de Geregistreerde Informatie om een andere reden niet meer is gegarandeerd.
De Aanbieder kan u toegang verlenen tot bepaalde Diensten zonder dat u als gebruiker bent
geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de aanmelding via uw mobiele telefoon voor de Diensten. In elk
van die gevallen is uw identificatie gebaseerd op de wijze van identificatie die wij passend achten,
zoals het nummer van uw mobiele telefoon

7. PRIVACYBELEID EN BEWERKING VAN GEGEVENS
De Aanbieder hecht grote waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Daarom hebben wij een
afzonderlijk privacybeleid vastgesteld, dat een integraal onderdeel is van de Algemene en Specifieke
Voorwaarden en de Additionele Voorwaarden van de Aanbieder. U erkent dat de Aanbieder in
verband met de Diensten "persoonlijke informatie", "financiële informatie" of "demografische en
gebruiksinformatie" ("de Informatie") kan verzamelen en bewerken. Wij kunnen de Informatie
doorgeven aan uw mobiele netwerk aanbieder en/of gateway diensten aanbieder ten behoeve van
het innen van de door u verschuldigde vergoedingen en die door de Aanbieder verzamelde
Informatie kan worden opgeslagen en bewerkt in het land waar de Aanbieder of zijn
vertegenwoordigers beschikken over bepaalde voorzieningen. Door gebruik te maken van de
Diensten stemt u in met een dergelijke overdracht van Informatie buiten uw land. Door gebruik te
maken van de Diensten van de Aanbieder stemt u in met dit privacybeleid , het copyrightbeleid en
de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien u hiermee niet kunt instemmen, dient u geen
gebruik te maken van onze Diensten. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid, het
copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen,
uitbreiden of beperken. Tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald, zijn de Algemene en
Specifieke Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid van toepassing op alle bestaande
en nieuwe applicaties, waarmee de huidige Diensten worden uitgebreid of verbeterd. Het is daarom
raadzaam om deze bladzijden regelmatig te lezen.

8. VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord, dat u de Aanbieder en zijn houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven,
gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers,
licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zult
stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend
door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met uw (i) gebruik van de
Diensten, de Mobiele Content, de Software en de Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw
downloads van de Sites en/of Mobiele Content, (ii) schending van deze Algemene en Specifieke
Voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde. U betaalt
de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijk gemaakte advocaatkosten
en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door de Aanbieder in verband met, of
voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure.

9. GEBRUIK, OPSLAG, MONITORING EN VERWIJDERING VAN INFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om alle reclameboodschappen, tekstberichten, publieke
aankondigingen en berichten te controleren om ons ervan te verzekeren dat deze voldoen aan de
richtlijnen die op een bepaald moment van toepassing zijn. Hoewel wij niet alle berichten van de
gebruikers van de Diensten (kunnen) controleren en ook niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud
van deze berichten, behouden wij ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om content met
inbegrip van, maar niet beperkt tot profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten te
verwijderen of te verplaatsen, waarvan wij naar eigen inzicht menen, dat deze in strijd is met deze
Algemene en Specifieke Voorwaarden of andere toepasselijke richtlijnen, of dat deze anderszins
onaanvaardbaar is. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de profielen, publieke
aankondigingen en (tekst) berichten die u opslaat via de Diensten, of verstuurt naar de gebruikers
van de Diensten. Indien u van mening bent dat een reclameboodschap, tekstbericht of een publieke
aankondiging op de Sites een schending van uw auteursrecht is, kunt u in ons copyrightbeleid lezen
wat u kunt doen. Alle tekstberichten worden gescreend en content met expliciet pornografisch
karakter wordt verwijderd. Gebruikers die zich onbehoorlijk gedragen, zullen van de Sites worden
verwijderd. De Aanbieder heeft het recht om abonnementen en/of accounts die al geruime tijd niet
meer actief zijn te beëindigen/verbreken. U gaat ermee akkoord, dat de Aanbieder niet aansprakelijk
of verantwoordelijk is, indien gegevens die door middel van de Diensten worden geleverd of
verstuurd niet worden bewaard, of abusievelijk worden verwijderd.

10. OPZEGGING EN BEËINDIGING – GEEN RECHT VAN ONTBINDING, ZICHTTERMIJN OF BEDENKTIJD
Er geldt voor de Diensten geen recht van ontbinding, zichttermijn of bedenktijd zoals bedoeld in
artikelen VI.47 tot VI.52 Wetboek van economisch recht.
DOOR U AAN TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE) DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE
MOBIELE CONTENT EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN, DOET U AFSTAND VAN UW RECHT VAN
ONTBINDING.

De Aanbieder biedt de gebruiker de mogelijkheid om de Diensten stop te zetten. Wij bieden u
informatie hierover in de Specifieke Voorwaarden , op de internet pagina's die bij de Diensten
behoren, in de Diensten zelf en/of via onze (SMS) berichten. Ook in het gratis aanmeldbericht van de
Aanbieder (indien van toepassing) vindt u informatie over hoe u de Diensten kunt opzeggen. Indien
de Diensten geleverd worden via SMS, kunnen in het algemeen de Diensten opgezegd worden door
het versturen van een SMS bericht met als tekst het woord STOP. U kunt dit bericht versturen naar
het verkorte nummer (de short code) dat u voor de toegang tot de Diensten heeft gebruikt. U kunt
bijvoorbeeld het bericht STOP versturen naar de toepasselijke short code en de opzegging wordt
onmiddellijk na de ontvangst van het verzoek tot beëindiging van kracht. Zie voor meer details de
Specifieke Voorwaarden , en/of klik op de vlag van uw land. Bovendien kunt u een e-mail versturen
naar het adres vermeld op de Sites en/of via de Diensten, of het nummer, zoals genoemd in de
Specifieke Voorwaarden , kan worden gebeld. In dit geval zal de opzegging binnen 48 uur na de
ontvangst van het verzoek tot beëindiging van kracht zijn. De kosten kunnen echter de volgende
maand nog op uw mobiele telefoonrekening staan, omdat mobiele netwerk aanbieders met
terugwerkende kracht factureren. De Aanbieder kan naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande
kennisgeving aan u, uw gebruik van de Diensten te allen tijde onderbreken of beëindigen en de
Geregistreerde Informatie binnen de Diensten vernietigen en verwijderen. U stemt ermee in, dat de
Aanbieder uw relatie met hem met onmiddellijke ingang kan verbreken en alle met deze relatie
verband houdende informatie, alsook de daarin vervatte lijsten of bestanden met onmiddellijke
ingang kan vernietigen of deactiveren en/of u de verdere toegang tot de Diensten kan weigeren.

11. TRANSACTIES MET ADVERTEERDERS EN/OF SPONSORS
Wij kunnen gebruik maken van adverteerders en sponsors om de kosten voor u van onze Diensten te
verminderen. Als voorwaarde voor het gebruiken van onze Diensten, stemt u ermee in dat wij
reclame en andere promoties kunnen tonen op onze Sites en/of in onze Diensten, en reclame en
promoties kunnen versturen door middel van SMS of anderszins in verband met onze Diensten. U
gaat er ook mee akkoord, dat u niet zult proberen om die reclame en promoties te blokkeren, of
anderszins te belemmeren. SOMMIGE LANDEN STAAN ONS NIET TOE RECLAMEBOODSCHAPPEN
AAN U TE ZENDEN ZONDER UW VOORAFGAANDE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING. DERHALVE KAN
HET ZIJN DAT HET HIERBOVEN GESTELDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U. Het opnemen
van reclame of promoties op onze Sites of in onze Diensten behelst geen instemming van de
Aanbieder met de desbetreffende content en/of dienst, en/of het betreffende product, of het
bedrijf. Wij proberen ernaar te streven, dat de reclame en promoties geschikt zijn voor onze
gebruikers. U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken u niet (meer) te benaderen door
middel van direct marketing. De Aanbieder neemt geen deel aan en is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor een transactie met betrekking tot producten of diensten, die beschikbaar zijn
gesteld door bedoelde derde partijen, of voor de inhoud of informatie die wordt verstrekt in
verband met producten of services van derde partijen. U gaat ermee akkoord dat de Aanbieder niet
aansprakelijk is voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van die transacties..

12. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN
U bent zich ervan bewust en stemt ermee in, dat de content en Software die wordt gebruikt in
verband met de Diensten en Mobiele Content, hierna de Software genoemd, vertrouwelijke
informatie bevat, die wordt beschermd door rechtsgeldig gevestigde en toepasselijke intellectuele
eigendomsrechten en door de geldende wetgeving inzake intellectuele en industriële
eigendomsrechten en andere wetgeving. Tenzij elders in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden
anderszins wordt bepaald, zijn de rechten, eigendom en belangen in en van de intellectuele
eigendom of andere rechten die verband houden met immateriële zaken die worden gebruikt,
ontwikkeld, opgenomen, belichaamd of uitgeoefend in verband met de Diensten ("intellectuele
eigendomsrechten") in eigendom bij de Aanbieder of zijn licentiegevers en u gaat ermee akkoord dat
u geen belangen of aanspraken heeft of zult opeisen met betrekking tot die intellectuele
eigendomsrechten. U erkent dat er geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom aan u
zijn overgedragen en dat u geen - expliciete of impliciete - rechten heeft verkregen ten aanzien van
de Diensten, anders dan de rechten die uitdrukkelijk zijn verleend in deze Algemene en Specifieke
13. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DE AANBIEDER, ZIJN DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS,
VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (DE "AANBIEDENDE PARTIJEN") AANVAARDEN GEEN ENKELE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOOR U GEMAAKTE GEBRUIK VAN
DE DIENSTEN, DE MOBIELE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. U BEGRIJPT EN STEMT ER
UITDRUKKELIJK MEE IN DAT:
a. DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES WORDEN VERSTREKT OP EEN BASIS VAN
"ZOALS DIE IS" EN "ZOALS DIE BESCHIKBAAR IS", WAARBIJ GEEN ENKELE GARANTIE WORDT
GEBODEN, BEHOUDENS DE WETTELIJKE WAARBORG DAT HET GELEVERDE AAN DE OVEREENKOMST
BEANTWOORDT. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN VOOR ZOVER EN IN DE MATE ALS DAT
WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID , HETZIJ EXPLICIET,
IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE
SOFTWARE EN SITES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN
HET EIGENDOMSRECHT, DE VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN
HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN;
b. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE
VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAKOMING VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE
SOFTWARE EN SITES. DE AANBIEDENDE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN, DE
CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF DAT DE DIENSTEN, HET
AANBOD VAN DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN EN
FOUTLOOS IS;
c. ADVIEZEN OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK OF VIA ONZE DIENSTEN, DOOR U VAN
ONS VERKREGEN CREËREN GEEN ENKELE GARANTIE, DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE ONDERHAVIGE
ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN IS VASTGELEGD. U MAG NIET OP DIE INFORMATIE OF
ADVIEZEN AFGAAN;
d. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD, DAT U DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN
SITES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO DOWNLOADT EN/OF GEBRUIKT EN DAT U
ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT VOOR DE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE
TELEFOON OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DE
CONTENT, DEZE SOFTWARE EN SITES;
e. TEN AANZIEN VAN DE CHAT DIENSTEN: DE MOBIELE CONTENT DIENSTEN, WAARONDER DE SMS
SERVICE, ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR AMUSEMENTSDOELEINDEN; FOTO'S VAN PERSONEN
DIE WORDEN GETOOND OP TELEVISIE, OP HET INTERNET EN/OF OP MOBIELE TELEFOONS ZIJN
UITSLUITEND BEDOELD VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN. DIT ZIJN NIET DE PERSONEN DIE DE
DIENSTEN DAADWERKELIJK AAN U VERLENEN.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZULLEN DE
AANBIEDENDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE, MET
INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE,
AANVULLENDE, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERVOLG SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE
WEGENS DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN
BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN DOOR U GEMAAKT GEBRUIK, MISBRUIK OF
ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, DE MOBIELE CONTENT, DE
SOFTWARE EN SITES, OOK INDIEN DE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE AANBIEDER
IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DIE SCHADE (MET INBEGRIP
VAN SCHADE GELEDEN DOOR DERDE PARTIJEN). ER ZIJN LANDEN WAAR DE BEPERKING OF
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE, BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE NIET IS
TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U
VAN TOEPASSING IS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
AANBIEDENDE PARTIJEN JEGENS U VOOR DE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (UIT
CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS)
GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG, DAT DOOR U IS BETAALD OM U TE REGISTREREN VOOR DE
DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN DE SITES.

15. ALGEMENE INFORMATIE
Deze Algemene en Specifieke Voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten
tussen u en de Aanbieder. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software
van derde partijen, kunnen additionele algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De
nationale wetgeving van het land of de staat waarin u woont is van toepassing op de relatie tussen u
en de Aanbieder, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale
recht. De toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of
Goods ("het Weens Koopverdrag") is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden beslecht
door middel van arbitrage volgens de regels die zijn opgesteld door het arbitrage instituut dat is
gevestigd in het land waar u woonachtig bent. Indien de Aanbieder bepaalde in deze Algemene en
Specifieke Voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan
betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze
verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden ongeldig of niet
afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar,
dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere
bepalingen van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons
toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene en Specifieke Voorwaarden uit te oefenen bij
het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze Overeenkomst, betekent dat niet dat wij
daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou
voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden zijn
gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele
wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of
dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden.

PRIVACYVERKLARING
Dit is de Privacyverklaring van GamesUnlimited, een handelsnaam van Universal Mobile Enterprises
Limited. (hierna: "wij"). In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens
verwerken wanneer u zich bij ons heeft geregistreerd, gebruik maakt van onze diensten of websites
of ons een vraag heeft gesteld.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen de volgende categorieën van gegevens omvatten:
• Uw voor- en achternaam
• Uw mobiele telefoonnummer / MSISDN ('mobile station integrated services digital network
number')
• Uw adresgegevens
• Uw e-mailadres
• De SMS- en andere berichten die u aan ons stuurt en van ons ontvangt
• Door u aan ons verstrekte financiële gegevens die nodig zijn voor de betaling van onze
diensten, zoals credit card nummers en informatie over uw bankrekeningnummers en de
payment provider
• Uw mobiele netwerk aanbieder
• Gegevens met betrekking tot de aanvang, het einde en de duur van uw gebruik van onze
diensten
• Het merk en type van uw mobiele telefoon, het type browser en operating system dat u
gebruikt, webbrowsing patronen en uw IP-adres
Eventuele andere persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt

Daarnaast maken wij gebruik van cookies wanneer u onze websites bezoekt. Meer informatie
daarover vindt u in het onderdeel “Cookies” in deze Privacyverklaring.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken de hiervoor beschreven persoonsgegevens voor zover nodig voor de volgende
doeleinden:
• Om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor het sluiten en uitvoeren van de met u
gesloten overeenkomst(en) voor het leveren van onze diensten
• Om uw betalingen voor onze diensten te verwerken en te innen
• Voor het beantwoorden van een door u gestelde vraag
• Voor statistische analyse en het verbeteren van onze diensten en de gebruikerservaring
• Voor het verzenden van nieuwsbrieven aan u, indien u zich daarvoor heeft aangemeld
• Om u te informeren over onze (andere) diensten en promoties, tenzij u heeft aangegeven
dat u deze informatie niet (meer) wenst te ontvangen of, indien de wetgeving van uw land
vereist dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij u daarvoor geen toestemming
heeft gegeven
• Om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet en eventuele toepasselijke
gedragscodes
• Ter bescherming en verdediging van onze rechten en voor het detecteren en opsporen van
fraude

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, een
eventueel door u gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens, de noodzaak
uw gegevens te verwerken voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u en/of onze
gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de overige hierboven
opgesomde doeleinden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derde partijen

Wij kunnen voor de uitvoering van onze diensten en voor de verwerking van persoonsgegevens
derde partijen inschakelen, zogenaamde verwerkers van persoonsgegevens. Deze verwerkers
werken in onze opdracht en zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken namens, en ten
behoeve van, ons.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan uw mobiele netwerk aanbieder, uw
gateway service aanbieder en/of payment provider voor zover dat nodig is voor het verwerken en
innen van betalingen en eventuele refunds, het uitvoeren van de overeenkomst met u en om te
voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet en eventuele toepasselijke gedragscodes.

Indien wij worden verkocht aan, overgenomen door of fuseren met een andere partij of indien een
andere partij onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk overneemt, zoals na faillissement, zijn wij
gerechtigd uw persoonsgegevens aan deze derde partij over te dragen, onder de voorwaarde dat
deze zich houdt aan alle bepalingen en beperkingen die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als wij te goeder trouw geloven
dat dit noodzakelijk is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of om onze rechten te
beschermen of verdedigen.

Toestemming van ouders
Ten aanzien van personen die jonger zijn dan 16 jaar stellen wij de voorwaarde dat de ouders of
wettelijke vertegenwoordigers toestemming hebben gegeven voordat persoonsgegevens aan ons
worden verstrekt. Indien desondanks persoonsgegevens zijn verstrekt zonder een dergelijke
toestemming, zullen wij, zodra wij dit constateren, de betreffende persoonsgegevens zo snel
mogelijk verwijderen.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens over ras, godsdienst of
gezondheid). Indien u bijzondere persoonsgegevens met ons deelt, zullen wij deze, zodra wij dit
constateren, zo snel mogelijk verwijderen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER of uw eigen land
U stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan derden in andere landen ten
behoeve van het centraliseren van de bestanden en/of voor verwerking(en) beschreven in deze
Privacyverklaring. Sommige van die landen maken mogelijk geen deel uit van de Europese
Economische Ruimte (‘EER’) of vallen buiten uw eigen land. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen
doorgeven aan landen buiten de EER voor zover dat is toegestaan op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en onder de voorwaarden die de verordening daaraan stelt om
te waarborgen dat uw rechten op dezelfde manier beschermd blijven als binnen de EER. Daarnaast
kunnen uw gegevens, als u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EER bevindt,
buiten de EER worden doorgegeven om u deze diensten te kunnen leveren. Door akkoord te gaan
met deze Privacyverklaring, geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten
de EER of uw eigen land voor de beschreven doeleinden. Op uw verzoek zullen wij u een lijst
verstrekken van de landen waar het om gaat.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is ten behoeve van de in deze Privacyverklaring
omschreven doeleinden.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en ons te verzoeken uw gegevens te
corrigeren, te verwijderen of te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Om
gebruik te maken van deze rechten, kunt u een e-mail sturen naar: belgie@mob.support.
Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Beveiliging
Wij behandelen al uw gegevens vertrouwelijk en treffen alle redelijke technische en
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Helaas kunnen wij geen
100% zekerheid geven dat de dataoverdracht via het Internet en het mobiele communicatie netwerk
veilig is. Wij kunnen daarom niet de veiligheid van deze dataoverdracht garanderen en u accepteert
de inherente veiligheidsrisico’s van het gebruik van Internet en mobiele netwerken voor het
verzenden van informatie.

Cookies
Om uw ervaringen met onze website(s) te bevorderen, kunnen wij gebruik maken van cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies stellen ons in staat u bij een volgend
bezoek aan onze website(s) te herkennen en om uw computer van bepaalde kenmerken te voorzien.
Door middel van cookies verkrijgen wij geen persoonsgegevens van u.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
Functionele doeleinden, met name om ervoor te zorgen dat de websites naar behoren werken, om
uw voorkeursinstellingen te onthouden en om de websites goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren

Analytische doeleinden. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics onder een
verwerkersovereenkomst met Google Inc. Wij maken daarbij gebruik van instellingen die ervoor
zorgen dat alleen geanonimiseerde IP-adressen worden verwerkt (waarvan het laatste octet
gemaskeerd is), hebben Google geen toestemming gegeven de gegevens voor eigen doeleinden te
gebruiken en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies. Als u deze cookies wil uitzetten, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Addon gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de "Help"-functie van uw browser.

Wij wijzen u er wel
op dat sommige webpagina's van onze websites alleen toegankelijk zijn met behulp van cookies en u
dient zich er van bewust te zijn dat het blokkeren van cookies kan verhinderen dat u toegang heeft
tot sommige van onze content of diensten.
Wijzigingen in de Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van kracht geworden op 20 maart 2019. Wij behouden ons het recht voor
deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te passen. Als er materiële wijzigingen plaatsvinden in deze
verklaring, zullen wij deze wijzigingen op onze website(s) publiceren.

Contact
Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
GamesUnlimited • Universal Mobile Enterprises Limited. • Eden House, Two Rivers Business Park, Station Lane, Witney, Oxon, OX28 4BL, United Kingdom. of via e-mail belgie@mob.support